ระดมความคิดเห็น ข้อเสนอประเด็นการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย


กำหนดการประชุมระดมความคิดเห็น

เรื่อง ข้อเสนอประเด็นการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร ชั้น ๓ อาคาร ๕๖ ปี สกศ. กรุงเทพฯ

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. พิธีเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
โดย ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
      (ศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา)
กล่าวรายงานโดย (รองประธานฯ คนที่ ๑ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร)
๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. นำเสนอแนวทางการพัฒนาการศึกษาตามรัฐธรรมนูญ ใน ๕ เรื่อง ดังนี้
๑) เด็กเล็ก โดย ประธานอนุกรรมการเด็กเล็ก
๒) กองทุน โดย ประธานอนุกรรมการกองทุน
๓) ครูและอาจารย์ โดย ประธานอนุกรรมการครูและอาจารย์
๔) การจัดการเรียนการสอน โดย ประธานอนุกรรมการการจัดการเรียนการสอน
๕) ปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดย ประธานอนุกรรมการปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น
กลุ่มที่ ๑) เด็กเล็ก
         ๒) กองทุน
         ๓) ครูและอาจารย์
         ๔) การจัดการเรียนการสอน
         ๕) ปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. นำเสนอผลการระดมความคิดเห็น ทั้ง ๕ เรื่อง
๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. อภิปรายรับฟังความคิดเห็น
กล่าวปิดประชุม โดย (รองประธานฯ คนที่ ๑ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร)

หมายเหตุ  รับประทานอาหารว่าง บริการในที่ประชุม เวลา ๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น./อาหารกลางวันเวลา ๑๒.๐๐ น.
กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม