กระบวนการจัดทำข้อเสนอนโยบายด้านการศึกษาของชาติ

กระบวนการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของชาติ

กระบวนการให้ความเห็นและคำแนะนำเกี่ยวกับกฏหมายการศึกษา

กระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษา

กระบวนงานประชาสัมพันธ์

กระบวนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

กระบวนงานจัดทำคำของบประมาณ

กระบวนงานคลัง

กระบวนงานบริหารงานบุคคล

กระบวนงานช่วยอำนวยการและบริหารทั่วไป

กระบวนการจัดทำและพัฒนาแผนการศึกษาของชาติ