ปีที่พิมพ์ : 2565

ISBN : 978-616-270-385-0

เล่มที่ 6 แนวทางการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง( Executive Functions : EF)

ทักษะสมอง EF (Executive Function)
ทักษะสมอง EF สําคัญอย่างไร
องค์ประกอบของทักษะสมอง EF
คุณลักษณะของเด็กปฐมวัยที่มีทักษะสมอง EF ดี
การเปรียบเทียบคุณลักษณะของเด็กปฐมวัยที่มีทักษะ
สมอง EF ดี และบกพร่อง
ทําอย่างไรจึงจะมีทักษะสมอง EF ที่ดี
การพัฒนาทักษะสมอง EF ของเด็กสามารถทําได้โดย
การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF
สภาพแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริมการทํางานของทักษะสมอง
EF ต้อง
บทบาทของครู
สื่อและวัสดุอุปกรณ์
กิจกรรมในการส่งเสริมทักษะสมอง EF

Download

image
image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด