สกศ.ลุยภาคตะวันออกขับเคลื่อนคุณภาพข้อมูลด้านการศึกษา

image

กลุ่มบริหารข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลทางการศึกษาเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ครั้งที่ 4 ภาคตะวันออก ได้แก่ ตราด จันทบุรี และระยอง ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้การจัดทำข้อมูลและสารสนเทศดิจิทัลทางการศึกษาเพื่อยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทย สู่การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ และรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันโดยมีเป้าหมายสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชากรไทยอย่างมีคุณภาพ ด้วยการใช้ข้อมูลด้านการศึกษาสำหรับสนับสนุนการจัดทำตัวชี้วัดทางการศึกษาของประเทศไทยและเปรียบเทียบกับนานาชาติ โดยได้รับความร่วมมือและต้นแบบในการประเมินคุณภาพข้อมูลจากองค์การระหว่างประเทศ

การประชุมวันแรกจัดขึ้นที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นางสาวณันทิชาภา ทองหนุ่ม รักษาการแทนศึกษาธิการจังหวัดตราด ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจังหวัดตราด ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตราด และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด

 จังหวัดตราดมีหน่วยจัดการศึกษา 209 แห่ง ดำเนินการจัดการศึกษาตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเป็นคนดี มีโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม และมีสมรรถนะที่จำเป็นรองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคต ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2567 มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาอยู่ระดับพอใช้ ดังนั้นหน่วยงานจัดการศึกษาระดับพื้นที่จึงร่วมมือกับหน่วยงานกลางในการทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุ/ปัจจัยที่ส่งผลต่อตัวชี้วัดที่เป็นจุดอ่อน โดยศึกษาจากจังหวัดที่มีบริบทคล้ายคลึงกัน มาเป็นต้นแบบในการพัฒนา และสำหรับตัวชี้วัดที่เป็นจุดแข็งให้มีการศึกษาแนวทางการปฏิบัติที่ดีของจังหวัดที่อยู่ในระดับดีและดีมากเพื่อการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

 

สกศ.กับผู้รับผิดชอบในการจัดการศึกษาจึงร่วมดำเนินการจัดทำร่างแผนขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการศึกษาของประเทศไทยปี 2568-2570 โดยให้ความเห็นที่น่าสนใจ ได้แก่ ข้อมูลระหว่างหน่วยงานควรมีการเชื่อมโยงกัน มีอัตรากำลังบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเพียงพอ  มีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เช่น เครื่องบริการหรือเครื่องแม่ข่าย เป็นต้น นอกจากนี้จังหวัดควรออกแบบหลักสูตรทุกระดับชั้นให้เหมาะสมตามบริบทของจังหวัด

นายภานุพงศ์ พนมวัน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา กล่าวว่า ความคิดเห็นในวันนี้ สกศ.จะนำไปเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการศึกษาของประเทศไทย เพื่อเป้าหมายในการสร้างสภาพแวดล้อมขององค์กรที่มีประสิทธิภาพ และมีความน่าเชื่อถือด้วยกระบวนการทางสถิติที่ตรงตามมาตรฐาน UIS สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ต่อไป

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด