สกศ. ลุยเมืองกาญจน์ เปิดวง Focus Group สะท้อนมุมมองการศึกษาเชิงพื้นที่ ในการประชุมสมัชชาสภาการศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4

image

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดการประชุมยกระดับกลไกการมีส่วนร่วม “สมัชชาสภาการศึกษาระดับภูมิภาค (Regional Education Assembly)” ครั้งที่ 4 : ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก - จังหวัดกาญจนบุรี  โดยมี นายสุรศักดิ์ มุกประดับ ประธานคณะอนุกรรมการด้านเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา นายธาดา เศวตศิลา อนุกรรมการฯ นางสาวโยโกะ เตรูย่า รองประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม นางสาวกรกมล จึงสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานโยบายด้านการมีส่วนร่วมและการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ พร้อมด้วยผู้แทนสมัชชาการศึกษา สภาการศึกษาจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาชีวศึกษา หน่วยงานเอกชน ภาควิชาชีพ ภาคประชาสังคม นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่จาก สกศ. และมูลนิธิสตาร์ฟิช เอ็ดดูเคชั่น ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 

กิจกรรมในวันนี้เป็นการอภิปรายกลุ่ม (Focus Group) แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มที่ 1. ผู้แทนสมัชชาการศึกษาจังหวัด/สภาการศึกษาจังหวัด

กลุ่มที่ 2. นักเรียน นักศึกษา เยาวชน

กลุ่มที่ 3. ศึกษาธิการจังหวัด/สำนักงานเขตพื้นที่/อปท.อาชีวศึกษา

กลุ่มที่ 4. หน่วยงานเอกชน/มูลนิธิ/ภาควิชาชีพ/ผู้ปกครอง

ภาคีเครือข่ายและผู้แทนจากหน่วยงานการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลการขับเคลื่อนงานตามมติสมัชชาสภาการศึกษาระดับชาติ ใน 2 มติ คือ

มติที่ 1 การสร้างหลักประกันการเข้าถึงการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

มติที่ 2 การสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกช่วงวัย

และระดมความคิดเห็นในหัวข้อ “ฉากทัศน์สมัชชาฯ พาสำรวจประเด็นใหม่ อยากเห็นการศึกษาในพื้นที่เป็นอย่างไรในอีก 5 ปีข้างหน้า”

ภาคีเครือข่ายและผู้แทนหน่วยงานการศึกษาในภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ได้เสนอข้อมูลการขับเคลื่อนมติสมัชชาสภาการศึกษาฯ อาทิ

• การส่งเสริมระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)

• การ MOU กับสถานประกอบการ ส่งเสริมการจัดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้กับนักเรียน สามเณร ประชาชนที่สนใจ ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนดำเนินงานจากภาคเอกชน อาทิ บริษัท แสนสิริ จำกัด ศรีฟ้าเบเกอรี่

นอกจากนี้ มีข้อเสนอให้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ก่อนประวัติศาสตร์ที่มีอยู่หลายแห่งในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และในภูมิภาคใกล้เคียง และขอให้ภาครัฐขยายโอกาสให้กลุ่มนักเรียนชายขอบ หรือเด็กที่หลุดจากระบบ ทั้งนี้ สกศ. จะรวบรวมข้อมูลที่ได้ เพื่อเตรียมการในเวทีเสวนา ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 นี้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายการศึกษาเชิงพื้นที่ต่อไป

 

ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/11iRVZ3xTIXKGYivlqlqtLbwuCy-Lt870?usp=sharing

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด