รายงานผลการประเมินและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมายการศึกษาชาติ

ปีที่พิมพ์ 2563

รวมกฏกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรอื่นนอกจากรัฐ (ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542)

ปีที่พิมพ์ 2563

พระราชบัญญัติ การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒

ปีที่พิมพ์ 2562

พระราชบัญญัติ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

ปีที่พิมพ์ 2562

รายงานการวิจัยการศึกษาแนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ปีที่พิมพ์ 2560

รายงานผลการประเมินการบังคับใช้กฎหมายการศึกษา และปรับปรุงแก้ไขกฎหมายการศึกษาให้สอดคล้อง และสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาของชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ปีที่พิมพ์ 2559

รายงานการศึกษา คำพิพากษาและคำสั่งของศาลปกครองในคดีเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาการศึกษา

ปีที่พิมพ์ 2558

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเรื่อง การกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาในระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ปีที่พิมพ์ 2558

รายงานผลการประเมินการบังคับใช้กฎหมายการศึกษาและข้อเสนอเพื่อการพัฒนากฎหมายการศึกษา ประจำปี 2558

ปีที่พิมพ์ 2558

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด