กำหนดการประชุมทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจากผลการทดสอบ O-NET และ PISA

ประชุมทางวิชาการ เรื่อง โรงเรียนร่วมพัฒนา : พลังขับเคลื่อนจากภาคเอกชน (Partnership School)

เสวนาเรื่อง สานพลังปฏิรูปประเทศจากมุมมองของผู้ปฏิบัติ

ประชุมทางวิชาการ เรื่อง บุพเพสันนิวาสกับความรู้ทางประวัติศาสตร์

ประชุมสัมมนา เรื่อง สภาวการณ์การศึกษาไทยกับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ปี ๒๕๖๐

ขอเรียนเชิญอดีตผู้บริหาร ข้าราชการบำนาญ ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในวันอังคารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑

ประชุมทางวิชาการ เรื่อง รวมพลังสรรค์สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมรวมใจปฐมวัยสร้างชาติ ณ ห้องวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

ระดมความคิดเห็น ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ครั้งที่ ๑ ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด