ขอเรียนเชิญอดีตผู้บริหาร ข้าราชการบำนาญ ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในวันอังคารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑

กำหนดการงานวันคล้ายวันสถาปนา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ครบรอบ ๕๙ ปี
วันอังคารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
ณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ 
๐๗.๓๐ น. พิธีถวายเครื่องสังเวยศาลพระภูมิ
๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน (ห้องประชุมกำแหง พลางกูร)
๐๙.๐๐ น. ปาฐกถา “การศึกษากับพระพุทธศาสนา”
โดย สมเด็จพระวันรัต
๑๐.๐๐ น. ข้าราชการบำนาญ ข้าราชการ และบุคลากรสำนักงานฯ
พร้อมกัน ณ ห้องจัดเลี้ยง ชั้น ๒ อาคาร ๒
๑๐.๑๕ น. พิธีสงฆ์ ห้องจัดเลี้ยง ชั้น ๒ อาคาร ๒
- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และทอดผ้าสดับปกรณ์
- พระสงฆ์ประทานศีล และเจริญพระพุทธมนต์
๑๑.๐๐ น. - ถวายภัตตาหารเพล
- พิธีเจิมห้องพระพุทธรูป ชั้น ๕ อาคาร ๒
- สมเด็จพระวันรัต ทำพิธีเจิมห้องพระพุทธรูป
(เลขาธิการฯ ผู้บริหาร และผู้อำนวยการสำนัก/กลุ่ม ร่วมพิธี)
๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
   

หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด