เสวนาเรื่อง สานพลังปฏิรูปประเทศจากมุมมองของผู้ปฏิบัติ

กำหนดการประชุม
เรื่อง “สานพลังการศึกษา เพื่อการปฏิรูปประเทศ”
วันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ชั้น ๑ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

๔ มิถุนายน ๒๕๖๑  
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
ถ่ายทอดสดผ่านทาง  Facebook Live เด็กไทยในฝัน โดยสภาการศึกษา ตลอดงาน
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. กล่าวเปิดการประชุมและ ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “สานพลังการศึกษา เพื่อการปฏิรูปประเทศ”
โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร
      รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๐๙.๓๐ – ๑๐.๒๐ น. นำเสนอ เรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์”
โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
       ประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๑๐.๒๐ – ๑๑.๑๐ น. นำเสนอ เรื่อง “แผนการปฏิรูปประเทศ” โดย เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๑๑.๑๐ – ๑๒.๐๐ น. นำเสนอ เรื่อง “ทิศทางการปฏิรูปการศึกษา”
โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา
       ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. เสวนาเรื่อง “การปรับทิศทางการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ให้สอดคล้องกับ การปฏิรูปของประเทศไทย”
โดย  นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
        ร.เชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
        นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้ดำเนินรายการ : คุณศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์
๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. เสวนาเรื่อง “สานพลังปฏิรูปประเทศจากมุมมองของผู้ปฏิบัติ”
โดย  นายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
        นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
        ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ดำเนินรายการ : คุณศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์
๑๕.๐๐ – ๑๕.๒๐ น. สรุปและปิดการประชุม


หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด