ประชุมสัมมนา เรื่อง สภาวการณ์การศึกษาไทยกับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ปี ๒๕๖๐

กำหนดการประชุมสัมมนา
เรื่อง สภาวการณ์การศึกษาไทยกับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ปี ๒๕๖๐
วันจันทร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องภาณุรังษี เอ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

๓๐ มกราคม ๒๕๖๑  
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น. เปิดการสัมมนา กล่าวต้อนรับ/ชี้แจงวัตถุประสงค์
โดย เลขาธิการสภาการศึกษา
๐๙.๑๕ – ๑๐.๐๐ น. นำเสนอ เรื่อง สภาวการณ์การศึกษาไทยกับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ปี ๒๕๖๐
โดย นายกวิน เสือสกุล ผู้อำนวยการสำนักประเมินผลการจัดการศึกษา
๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. อภิปรายนำ โดย
• เลขาธิการคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
• ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
• ประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
ดำเนินการอภิปราย โดย
• ดร. สวัสดิ์ ภู่ทอง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. อภิปรายทั่วไป สรุปและปิดการประชุม
๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
   

หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด