ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมรวมใจปฐมวัยสร้างชาติ ณ ห้องวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ


ขอเชิญร่วมงาน
“มหกรรมรวมใจปฐมวัยสร้างชาติ”
วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 ณ ห้องวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 4
โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
เพื่อรวมพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดยพบกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ อ่านแต่เล็ก เด็กฉลาด สมรรถนะดี จากคุณตุ๊บปอง
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 และ นิทรรศการจากหลากหลายหน่วยงาน
คิด smart สู่ smart kids, มหัศจรรย์การอ่าน : ฐานพลังเด็กไทย 4.0, นวัตกรรมการเรียนรู้ปฐมวัย


6 กันยายน 2560 
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน
๐๘.๓๐ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางถึงสถานที่จัดงาน
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ประธานและคณะผู้บริหารเดินชมบูทนิทรรศการบริเวณงาน
๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๐ น. พิธีกรกล่าวต้อนรับประธาน/ชมวีดีทัศน์/การแสดงบนเวที
๐๙.๑๐ – ๐๙.๒๐ น. กล่าวรายงาน
โดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
     รองนายกรัฐมนตรี
๐๙.๒๐ – ๑๐.๐๐ น. พิธีเปิดงานและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ปฐมวัยสร้างชาติ”
โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
     นายกรัฐมนตรี
๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ประกาศเจตนารมย์ “ประชารัฐรวมใจปฐมวัยสร้างชาติ” (TED Talks)
โดย ผู้แทนจากกระทรวง/หน่วยงานต่างๆ
     - กระทรวงสาธารณสุข - คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.)
     - กระทรวงมหาดไทย - กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
     - กรุงเทพมหานคร - สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
     - มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก - สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
     - UNESCO - กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
     - UNICEF - สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
     - นักแสดง/สื่อมวลชน - ผู้ประกอบการ (บริษัท ดาวเคมิคอลประเทศไทย จำกัด)
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. รอยเชื่อมต่อการเรียนรู้ระหว่างชั้นเรียนอนุบาลสู่ประถมศึกษา
     โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศวีร์ สายฟ้า
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐
     โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี ผลโยธิน
๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. อ่านแต่เล็ก เด็กฉลาด สมรรถนะดี
     โดย นายเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีพ (ตุ๊บปอง)
๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. พิธีปิด
   
 โซนนิทรรศการ โซนที่ ๑ “อนาคตปฐมวัยอนาคตชาติ”
     โดย ก.พ.ป. ร่วมกับ สมาคมอนุบาล
โซนที่ ๒ “หัวใจสำคัญของการพัฒนาปฐมวัย”
     โดย กลุ่ม Thailand EF partnerships ร่วมกับ OKMD ร่วมกับ สสวท.
โซนที่ ๓ “คิด smart สู= smart kids”
     โดย กรมอนามัย ร่วมกับ สถาบันราชานุกูล
โซนที่ ๔ “มหัศจรรย’การอ=าน : ฐานพลังเด็กไทย 4.0”
     โดย แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส ร่วมกับ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก และ
ศูนย์ประสานงานอ่านยกกำลังสุข (ศูนย์ประสานงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านในชุมชนท-องถิ่น)
โซนที่ ๕ “นวัตกรรมการเรียนรู้ปฐมวัย”
     โดย อปท. ร่วมกับ สพฐ. ร่วมกับ สช ร่วมกับ กทม. ร่วมกับ พม.
   
   
   

หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ได้โดยดาวน์โหลด แบบตอบรับการเข้าร่วมงาน  “มหกรรมรวมใจปฐมวัยสร้างชาติ” พร้อม ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมงาน มาที่
สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนสุโขทัย  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2668 7123  ต่อ 2543, 2525, 2522, 2530 ทางโทรสาร 0 2243 1129
หรือ e-mail : [email protected]
ลงทะเบียนได้ ภายใน วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด