กำหนดการประชุมทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจากผลการทดสอบ O-NET และ PISA

กำหนดการประชุมทางวิชาการ
เรื่อง การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจากผลการทดสอบ O-NET และ PISA
วันพุธที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร อาคาร ๕๖ ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น. เปิดประชุม กล่าวต้อนรับ/ชี้แจงวัตถุประสงค์ โดย เลขาธิการสภาการศึกษา
๐๙.๑๕ – ๑๑.๐๐ น. นำเสนอ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจากผลการทดสอบ O-NET และ PISA” โดย
        ๑) รศ.ดร. สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
        ๒) ดร.สุนีย์ คล้ายนิล ที่ปรึกษาโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ประเทศไทย
ดำเนินรายการ
        โดย นายกวิน เสือสกุล ผู้อำนวยการสำนักประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. อภิปรายทั่วไปและปิดประชุม
๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด