ประชุมทางวิชาการ เรื่อง บุพเพสันนิวาสกับความรู้ทางประวัติศาสตร์

กำหนดการ การประชุมทางวิชาการ
เรื่อง บุพเพสันนิวาสกับความรู้ทางประวัติศาสตร์
วันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร ชั้น ๓ อาคาร ๕๖ ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๕ น. กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม
โดย ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ (รองเลขาธิการสภาการศึกษา)
๐๙.๑๕ – ๑๑.๓๐ น. อภิปราย ประเด็น บุพเพสันนิวาสกับความรู้ทางประวัติศาสตร์
๑) เกิดอะไรขึ้นกับประวัติศาสตร์อยุธยา
     โดย ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ประธานอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านกฎหมายการศึกษา
๒) การศึกษาสมัยอยุธยา
     โดย ดร.ระวี สัจจโสภณ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๓) ภูมิปัญญาฝ่าวิกฤติในอดีตยุคบุพเพสันนิวาส
     โดย นายวัฒนะ บุญจับ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรม
๔) อยุธยา และชาวต่างภาษาในสายตาเปอร์เซีย
     โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดำเนินรายการ
โดย ดร.ชัชวาล อัชฌากุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา สกศ.
๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ซักถาม และอภิปรายทั่วไป
๑๒.๐๐ - ๑๒.๑๕ น. สรุป และปิดการประชุม
รับประทานอาหารกลางวัน
๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. นิทรรศการ “อยุธยานอกตำราเรียน” (บริเวณหน้าห้องประชุม)
    โดย ครูภูมิปัญญาไทย
    - ผ้าไทยสมัยอยุธยา
    - ขนมไทยสมัยอยุธยา
    - นวดแผนไทย
    - หนังสือเกี่ยวเนื่องด้วยประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา

สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ ๐ ๒๖๖๘ ๗๑๒๓ ต่อ ๒๓๑๗

หมายเหตุ
 
          ๑. บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มในห้องประชุม
          ๒. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด