ประชุมทางวิชาการ เรื่อง โรงเรียนร่วมพัฒนา : พลังขับเคลื่อนจากภาคเอกชน (Partnership School)

กำหนดการประชุมทางวิชาการ
เรื่อง โรงเรียนร่วมพัฒนา : พลังขับเคลื่อนจากภาคเอกชน (Partnership School)
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร อาคาร ๕๖ ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑  
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น. เปิดประชุม กล่าวต้อนรับ/ชี้แจงวัตถุประสงค์ โดย เลขาธิการสภาการศึกษา
๐๙.๑๕ – ๑๑.๐๐ น นำเสนอ เรื่อง “โรงเรียนร่วมพัฒนา : พลังขับเคลื่อนจากภาคเอกชน” (Partnership School)
โดย      ๑) นายมีชัย วีระไวทยะ
                ประธานกรรมการดำเนินงานพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบ Partnership School
           ๒) นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
                ประธานกรรมการบริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด
           ๓) นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
                เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
           ๔) นายสมจันทร์ พรบุญ
                ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูดิน (มิตรผลอุปถัมภ์) จังหวัดชัยภูมิ
ดำเนินรายการ
โดย      นายกวิน เสือสกุล
           ผู้อำนวยการสำนักประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. อภิปรายทั่วไปและปิดการประชุม
๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด