ระดมความคิดเห็น ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ครั้งที่ ๑ ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)


กำหนดการประชุมระดมความคิดเห็น
เรื่อง ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ครั้งที่ ๑ ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค จังหวัดร้อยเอ็ด


๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
๐๕.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. เดินทางไปจังหวัดร้อยเอ็ด
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ศึกษา รวบรวมข้อมูล จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา (ภาครัฐ/เอกชน/ชุมชน/ครอบครัว/ท้องถิ่น)
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ศึกษา รวบรวมข้อมูลภาคสนาม หน่วยงานที่จัดการศึกษา
         - โรงเรียน
         - ชุมชน
       
๑๗.๐๐ – ๑๘.๓๐ น. รับประทานอาหารเย็น
   
๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐  
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. พิธีเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
โดย ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
     (ศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา)
กล่าวรายงานโดย (รองประธานฯ คนที่ ๑ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร)
๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. (อภิปราย) นำเสนอแนวทางการพัฒนาการศึกษาตามรัฐธรรมนูญ ใน ๕ เรื่อง ดังนี้
      ๑) เด็กเล็ก
      ๒) กองทุน
      ๓) ครูและอาจารย์
      ๔) การจัดการเรียนการสอน
      ๕) ปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. อภิปรายระดมความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาการศึกษาตามรัฐธรรมนูญ จากผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา (ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
       ดำเนินรายการโดย ดร.ตวง อันทะไชย กรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. (แบ่งกลุ่มย่อย) ระดมความคิดเห็นทั้ง ๕ เรื่อง
๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. นำเสนอผลการระดมความคิดเห็น โดย ประธานอนุกรรมการ และอภิปรายทั่วไป
สรุปผลการรับฟJงความคิดเห็น ปิดประชุม โดย (ศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา)

หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด