ปีที่พิมพ์ : 2566

ISBN :

หลากหลายแนวทาง แบ่งปันประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

สารบัญ

คำนำ    

สารบัญ  

บทนำ    

1 ตอนที่ 1 แนวคิดพื้นฐานสมรรถนะ การจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ 

          1. สมรรถนะ: ที่มา แนวคิด และความหมายและประเภทของสมรรถนะ

          2. การจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ

2 ตอนที่ 2 หลากหลายแนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

          รายละเอียดแนวทาง/ลักษณะการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ  

3 ตอนที่ 3 แบ่งปันประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ     

              ส่วนที่ 1 การใช้รูปแบบการเรียนรู้สู่การพัฒนาสมรรถนะ:การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด (Open Approach): โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา จังหวัดสงขลา

              ส่วนที่ 2 การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะตามแนวทางการบูรณาการ 49 ผสานหลายสมรรถนะ: โรงเรียนปรัชชาธร กรุงเทพมหานคร

              ส่วนที่ 3 การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะตามแนวทางสมรรถนะ ชีวิตในกิจวัตรประจำวัน: 7 Habits          โรงเรียนปรัชชาธร กรุงเทพมหานคร

              ส่วนที่ 4 การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะตามแนวทาง 109 Whole School Learning: สงขลาบ้านฉาน : โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา จังหวัดสงขลา

                  • ประเด็นการเรียนรู้ร่วมกัน ในประเด็น “สงขลาบ้านฉาน”

                  • ประสบการณ์การพัฒนาสมรรถนะหน่วยไข่ครอบ

              ส่วนที่ 5 การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะโดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญา:โรงเรียนศิริพงศ์วิทยาและโรงเรียนสุทธิ์รักษ์จังหวัดสงขลา

                 • แนวทางการพัฒนาการรำมโนราห์

                 • แนวทางการพัฒนาการกระโดดเชือก

                 • ประเด็นพัฒนาความสามารถในการประดิษฐ์หุ่นยนต์: ของโรงเรียนสุทธิ์รักษ์จังหวัดสงขลา

                 ส่วนที่ 6 การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะตามแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ: โรงเรียนวัดปุรณาวาส กรุงเทพมหานคร

                 ส่วนที่ 7 การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ตามแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ  บนความต้องการ/ความสนใจของผู้เรียน โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา จังหวัดสงขลา

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด