ปีที่พิมพ์ : 2567

ISBN : 978-616-270-464-2

How to การสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้เพื่อการจัดการศึกษาสำหรับโลกยุคใหม่

คำนำ

สารบัญ

ทำความรู้จักกับระบบนิเวศการเรียนรู้ในบริบทของสังคมไทย

การติดตามประเมินผลการทดลองนำร่องรูปแบบการจัดระบบนิเวศการเรียนรู้

การเข้าถึงและความต้องการประเภทของสื่อประชาสัมพันธ์ของคนแต่ละช่วงวัย

บรรณานุกรม

คณะผู้จัดทำ

 

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด