ปีที่พิมพ์ : 2567

ISBN : 978-616-270-457-4

การจัดการเรียนรู้เชิงรุกฐานสมรรถนะ : การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงของสถานศึกษา

สารบัญ

 

แนวคิดและความหมาย

 

กระบวนการนำไปปฏิบัติ: วิเคราะห์ประสบการณ์ของสถานศึกษา

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับครูและผู้เรียน

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ปัจจัยและเงื่อนไขสู่ความสำเร็จ

รายชื่อผู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์

คณะผู้จัดทำ

 

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด