ปีที่พิมพ์ : 2567

ISBN : 978-616-270-455-0

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาแนวทางการผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูงเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ

สารบัญ

คำนำ
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1 บทนำ

          1.1 หลักการและเหตุผล
          1.2 วัตถุประสงค์
          1.3 คำถามวิจัย
          1.4 ขอบเขตการดำเนินงาน
          1.5 นิยามศัพท์
          1.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          1.7 องค์ประกอบของรายงาน
          1.8 ข้อจำกัดของการศึกษา
บทที่ 2 แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาที่สำคัญ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง
          2.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาที่สำคัญ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง
          2.2 การเปลี่ยนแปลงของโลกส่งผลต่อแนวทางการจัดการศึกษาของประเทศไทยในระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา
          2.3 กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualifications Framework (NQF))
          2.4 สภาพปัญหาความขาดแคลนกำลังคนในอุตสาหกรรม และทักษะที่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
          2.5 รูปแบบการผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูงในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
          2.6 สรุปการศึกษาจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาที่สำคัญ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง
บทที่ 3 กรอบแนวคิดการศึกษาและวิธีการศึกษา
          3.1 กรอบแนวคิดการศึกษา
          3.2 ระเบียบวิธีวิจัย
บทที่ 4 การจัดการศึกษาของประเทศไทย
          4.1 การจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา
          4.2 การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
          4.3 จำนวนนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
          4.4 ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
          4.5 สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของบริบทตลาดแรงงานต่อทักษะ ที่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานของประเทศไทย
          4.6 สรุปการจัดการศึกษาทั้งระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเป้าหมาย
บทที่ 5 กรณีศึกษาประสบการณ์ต่างประเทศ
          5.1 ประเทศเกาหลีใต้
          5.2 ประเทศเยอรมนี
          5.3 ประเทศออสเตรเลีย
          5.4 การเปรียบเทียบประสบการณ์ของประเทศเกาหลีใต้ เยอรมนี ออสเตรเลีย และไทย
บทที่ 6 ผลการศึกษา    
          6.1 สถานการณ์ ความท้าทาย สภาพปัญหา และอุปสรรคของการผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูงของการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
          6.2 รูปแบบและแนวทางการผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูงในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
          6.3 สถานการณ์ด้านอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply)ของกำลังแรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายยุทธศาสตร์
          6.4 ผลการศึกษาสมรรถนะ ทักษะกำลังคนสมรรถนะสูงที่ต้องการ (Competences/ Skills) ของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต (S-Curve)
          6.5 ปัจจัยความสำเร็จการผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูง
บทที่ 7 สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ
          7.1 สรุปผลการศึกษา
          7.2 แนวโน้มการผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูงในอนาคต
          7.3 รูปแบบระบบการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูง
          7.4 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
          7.5 กลไกและมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการผลิตบัณฑิตที่สมรรถนะสูงเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ
          7.6 ข้อเสนอสำหรับการดำเนินการเร่งด่วน (Quick win)
บรรณานุกรม

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด