ปีที่พิมพ์ : 2566

ISBN :

ความเคลื่อนไหวการศึกษาไทยและการศึกษาโลก

คำนำ
สารบัญ
ตอนที่ 1 Disruptive World
ความเคลื่อนไหวการศึกษาไทย และการศึกษาโลก

    BANI World
    ทักษะและการเตรียมตัวเพื่อรับมือกับโลก BANI 
    Future Job and Competency
    Future of Work งานที่คาดว่าจะมีความต้องการเพิ่มขึ้นและลดลงในอนาคต 
    Skills Imbalances
    9 ข้อเสนอแนะของ UNESCO ในการปรับตัวสู่การจัดการศึกษายุคหลัง COVID-19 
    แนวทางฟื้นฟูการศึกษาภายหลังสถานการณ์โควิด-19
ตอนที่ 2 Global Index
    ดัชนีนวัตกรรมโลก 2021
    The Global Talent 
    Competitiveness Index (GTCI)
    Human Development Index 2021/2022
    ตัวชี้วัดความสัมพันธ์ของระดับการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชากร
ตอนที่ 3 Learning Trend
    เทรนด์การศึกษาในปี 2023 31
    5 เทรนด์การศึกษาในปี 2023 33
    เกมิฟิเคชันในการศึกษา คืออะไร & ใช้อย่างไร 35
    Microlearning VS Nanolearning 37
    ผลกระทบเชิงบวก 6 ด้ำน ของ Metaverse ต่อการเรียนรู้และการสร้างขีดความสามารถของผู้เรียน
ตอนที่ 4 Educational Technology
    10 เทคโนโลยีใหม่ในปี 2023
    Best Online Colleges of 2023
    Mental Health and Technology
    AI
    การนำ A มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงการศึกษา
    Generative AI เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านการอ่านให้กับนักเรียน
    การใช้ A เปลี่ยนการเรียนรู้แบบเดิม
    สู่การเรียนรู้โดยใช้ทักษะเป็นฐาน
คณะผู้จัดทำ

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด