ปีที่พิมพ์ : 2567

ISBN : 978-616-270-462-8

คู่มือการจัดทำนโยบายและแผนการศึกาด้วยกระบวนการห้องปฏิบัติการนโยบาย (Policy Lab)

สารบัญ

ห้องปฏิบัติการนโยบาย Policy Lab
Design Thinking ในการออกแบบนโยบาย
Empathy การทำความเข้าใจปัญหา
Workshop การจัดทำกระบวนการมีส่วนร่วม
Define การกำหนดปัญหา
Ideate การระดมความคิด
Prototype การสร้างต้นแบบ
Test การทดสอบ
การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
รูปแบบการนำเสนอนโยบาย
จริยธรรมในห้องปฏิบัติการนโยบาย
อุปสรรคและวิธีรับมือ
แนวทางในอนาคตของการจัดทำห้องปฏิบัติการนโยบาย

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด