ปีที่พิมพ์ : 2566

ISBN : 978-616-270-410-9

แนวทางการดำเนินการช่วงรอยเชื่อมต่อของเด็กปฐมวัย ตั้งแต่ 0-8 ปี

คํานํา
สารบัญ
1. ความสําคัญของรอยเชื่อมต่อของเด็กปฐมวัยตั้งแต่ 0 - 8 ปี
2. กรอบแนวคิดในการศึกษา
3. ความพร้อมของเด็กปฐมวัยสําหรับการปรับตัวในช่วงรอยเชื่อมต่อทางการศึกษา
4. แนวปฏิบัติในการสร้ างรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาจากบ้านสู่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
5. แนวปฏิบัติในการสร้างรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาจากบ้าน /สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสูระดับอนุบาล
6. แนวปฏิบัติในการสร้างรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาจากระดับอนุบาลสู่ระดับประถมศึกษา
7. สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอเชิงนโยบาย
รายการอ้างอิง

 

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด