ปีที่พิมพ์ : 2564

ISBN : 978-616-270-329-4

รายงานผลการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2564

คํานํา
บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
บทนํา
ผลการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ
    1. การดําเนินงานด้านมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
    2. การจัดทําหลักสูตรการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา
    3. การส่งเสริม กํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล
    4. การกํากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
        เป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง
    5. การประชาสัมพันธ์ผลที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้น
        อย่างเป็นรูปธรรม จากหน่วยงานต้นสังกัด 
       • กรณีตัวอย่าง จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
       • กรณีตัวอย่าง จากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
       • กรณีตัวอย่าง จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)
       • กรณีตัวอย่าง จากสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (กทม.)
       • กรณีตัวอย่าง จากกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (บช. ตชด.)
       • กรณีตัวอย่าง จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
       • กรณีตัวอย่าง จากสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
       • กรณีตัวอย่าง จากสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ (สป. อว.)
       • กรณีตัวอย่าง จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
       (องค์การมหาชน) (สมศ.)
       • กรณีตัวอย่าง จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานต่อไป
ภาคผนวก
    ภาพประกอบ
    คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานฯ
    คําสั่งแต่งตั้งคณะบรรณาธิการกิจฯ

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด