ปีที่พิมพ์ : 2564

ISBN : 978-616-270-301-0

รายงานการศึกษา แนวทางการยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัยในสถาบันอุดมศึกษาของไทย

คำนำ
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1 บทนำ

          หลักการและเหตุผล
          วัตถุประสงค์การวิจัย
          กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงาน
          ขอบเขตการดำเนินงาน
          กรอบแนวทางการดำเนินงาน
          ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
          นิยามศัพท์
บทที่ 2 เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
          พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562
          มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
          เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการผลิตครูปฐมวัย
          แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครูปฐมวัย
          งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตครูปฐมวัย
          งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครูปฐมวัย
บทที่ 3 วิธีการดำเนินการวิจัย
          กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงาน
          ขอบเขตการดำเนินงาน
          วิธีการดำเนินงาน
          เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
          การวิเคราะห์ข้อมูล
          ระยะเวลาดำเนินการ แผนการดำเนินงาน
บทที่ 4 ผลการวิจัย : สภาพการผลิตครูปฐมวัยในสถาบันอุดมศึกษาของไทย (Pre-Service Training)
          สภาพการผลิตครูปฐมวัยในปัจจุบัน
          ด้านที่ 1 หลักสูตรการผลิตครูปฐมวัย
          ด้านที่ 2 การบริหารจัดการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
          ด้านที่ 3 ข้อมูลสถาบันการผลิตครู
          ด้านที่ 4 ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน
          ด้านที่ 5 ข้อมูลนักศึกษา
          ด้านที่ 6 สภาพปัญหาการผลิตครูปฐมวัย
          ด้านที่ 7 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลิตครูปฐมวัย
          ด้านที่ 8 แนวทางสู่ความสำเร็จ
บทที่ 5 ผลการวิจัย : สภาพการพัฒนาครูปฐมวัยในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (In-Service Training)
          ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพการบริหารและการจัดประสบการณ์เรียนรู้ สำหรับการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
          ตอนที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการบริหารและการจัดประสบการณ์เรียนรู้สำหรับการพัฒนาเด็กปฐมวัยจำแนกตามสังกัด
          ตอนที่ 3 ผลการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาครูปฐมวัยในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (In-Service Training)
บทที่ 6 แนวทางการยกระดับการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัยและข้อเสนอเชิงนโยบายการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัยในสถาบันอุดมศึกษาของไทย
          ตอนที่ 1 แนวทางการยกระดับการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัยในสถาบันอุดมศึกษาของไทยให้สามารถดำเนินงานได้ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
          ตอนที่ 2 ข้อเสนอเชิงนโยบายการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัยในสถาบันอุดมศึกษาของไทย
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

 

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด