ปีที่พิมพ์ : 2560

ISBN : 978-616-270-137-5

เอกสารฉบับนี้เป็นการศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเด็กปฐมวัยที่มีการจัดเก็บจริงของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนำเสนอผลการวิเคราะห์โดยชี้ให้เห็นถึงความสำคัญจำเป็นที่ต้องมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้สามารถเชื่อมโยง บูรณาการใช้ร่วมกัน

สารบัญ
   
คำนำคณะวิจัย  
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร  
บทที่ 1  บทนำ  
บทที่ 2  ข้อมูลระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเด็กปฐมวัยในปัจจุบัน  
บทที่ 3  วิเคราะห์ระบบสารสนเทศและข้อมูลเด็กปฐมวัย  
บทที่ 4  สรุปผลการศึกษา  
บรรณานุกรม  
คณะผู้จัดทำ  
   
   
   
   
   

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด