ปีที่พิมพ์ : 2553

ISBN :

เอกสารฉบับนี้ นำเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) : ฉบับสรุป โดยคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านนโยบายและแผนการศึกษา ได้ทำการศึกษา สังเคราะห์เอกสาร รายงานผลการวิจัยของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและที่เกี่ยวข้อง แล้วจัดทำ (ร่าง) แผนการศึกษาชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) โดยนำเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ อย่างต่อเนื่อง รวม 13 ครั้ง รวมทั้งจัดสัมมนาระดมความคิดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดประชุมกลุ่มสนทนา (Focus group) รวม 3 ครั้ง

คำนำ
 1. ความเป็นมา
 2. การดำเนินงาน
 3. ผลการพัฒนาการศึกษาที่ผ่านมา
 4. สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา
 5. ปรัชญาหลักและกรอบแนวคิด
 6. เจตนารมณ์ของแผน
 7. วัตถุประสงค์ของแผน
 8. หลักการของแผน
 9. เงื่อนไขเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
 10. วัตถุประสงค์ แนวนโยบาย เป้าหมาย และกรอบการดำเนินงาน
 11. การบริหารแผนสู่การปฎิบัติ
  1. หลักการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
  2. เป้าหมายการนำแผนสู่การปฏิบัติ
  3. ระยะเวลาในการดำเนินงาน
  4. แผนงานรีบด่วนระยะแรก (พ.ศ. 2552-2554)
  5. แผนงานระยะหลัง (พ.ศ. 2555-2559)
  6. กรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
  7. การสร้างกลไกหลักเพื่อขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ
  8. เงื่อนไขสู่ความสำเร็จ
  9. จุดเริ่มต้น
เอกสารอ้างอิง
คำสั่งสภาการศึกษาที่ 1/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา
คำสั่งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านนโยบายและแผนการศึกษาที่ 1/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการศึกษาชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559)

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด