ปีที่พิมพ์ : 2553

ISBN :

เอกสารฉบับนี้ นำเสนอ แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) โดยคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านนโยบายและแผนการศึกษา ได้ทำการศึกษา สังเคราะห์เอกสาร รายงานผลการวิจัยของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและที่เกี่ยวข้อง แล้วจัดทำ (ร่าง) แผนการศึกษาชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) โดยนำเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ อย่างต่อเนื่อง รวม 13 ครั้ง รวมทั้งจัดสัมมนาระดมความคิดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดประชุมกลุ่มสนทนา (Focus group) รวม 3 ครั้ง

บทที่ 1 บทนำ
 1. ความเป็นมา
 2. การดำเนินงาน
 3. ผลการพัฒนาการศึกษาที่ผ่านมา
 4. สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา
 5. ปรัชญาหลักและกรอบแนวคิด
 6. เจตนารมณ์ของแผน
 7. วัตถุประสงค์ของแผน
 8. หลักการของแผน
 9. เงื่อนไขเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
บทที่ 2 สภาวการณ์และแนวโน้มบริบทสังคมโลกและสังคมไทยที่มีผลต่อการศึกษา
 1. ด้านสังคม
 2. ด้านเศรษฐกิจ และลักษณะการผลิตและบริการ
 3. ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
 4. ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
 5. ด้านการเมืองการปกครอง
 6. ด้านประชากร
บทที่ 3 ผลการพัฒนาการศึกษาที่ผ่านมา
บทที่ 4 ปัญหาการดำเนินงานและประเด็นที่ต้องเร่งพัฒนา
บทที่ 5 วัตถุประสงค์ แนวนโยบาย เป้าหมาย และกรอบการดำเนินงาน
บทที่ 6 การบริหารแผนสู่การปฎิบัติ
 1. หลักการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
 2. เป้าหมายการนำแผนสู่การปฏิบัติ
 3. ระยะเวลาในการดำเนินงาน
 4. แผนงานรีบด่วนระยะแรก (พ.ศ. 2552-2554)
 5. แผนงานระยะหลัง (พ.ศ. 2555-2559)
 6. กรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
 7. การสร้างกลไกหลักเพื่อขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ
 8. เงื่อนไขสู่ความสำเร็จ
 9. จุดเริ่มต้น
เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
คำสั่งสภาการศึกษาที่ 1/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา
คำสั่งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านนโยบายและแผนการศึกษาที่ 1/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการศึกษาชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559)

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด