ปีที่พิมพ์ : 2562

ISBN : 978-616-270-221-1

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ฉบับย่อ) National Standard for Early Childhood Care, Development and Education Thailand

สารบัญ
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
- ความสำคัญของเด็กปฐมวัย
- อุดมการณ์และหลักการในการจัดการศึกษา เด็กปฐมวัยของชาติ
- เหตุผลที่ต้องมีมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
- วัตถุประสงค์
- กลุ่มเป้าหมาย
- สาระของมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
ภาคผนวก ๑ คำสั่งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง
ภาคผนวก ๒ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒
คณะผู้จัดทำ
 

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด