ปีที่พิมพ์ : 2562

ISBN : 978-616-395-986-7

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

สารบัญ
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
          - ความสำคัญของเด็กปฐมวัย
          - อุดมการณ์และหลักการในการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยของชาติ
          - เหตุผลที่ต้องมีมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
          - วัตถุประสงค์
          - กลุ่มเป้าหมาย
          - สาระของมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
ภาคผนวก ๑ คู่มือมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
          - มาตรฐานด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
          - มาตรฐานด้านที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์
การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
          - มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย
ภาคผนวก ๒ แบบบันทึกการประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
ภาคผนวก ๓ คำสั่งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง
ภาคผนวก ๔ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒
เอกสารอ้างอิง
 

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด