ปีที่พิมพ์ : 2561

ISBN :

เอกสารเล่มนี้เป็นผลมาจากการวิจัยหัวข้อ “เอกสารสมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย 3 – 5 ปี : การศึกษาวิจัยเบื้องต้น” ซึ่งคณะวิจัยฯ ได้จัดทำขึ้นในปี พ.ศ. 2550 – 2551 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และการสนับสนุนทั้งด้านวิชาการและงบประมาณส่วนหนึ่งจากองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) ประเทศไทยเอกสารเล่มนี้ เป็นฉบับที่ได้ปรับปรุงจากเอกสารเล่มเดิมที่มีชื่อว่า “ระดับร้อยละของจำนวนเด็กที่แสดงพฤติกรรมหรือที่ทำได้ โครงการสมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย 3 – 5 ปี (พ.ศ. 2554)” ซึ่งเปลี่ยนชื่อใหม่มาเป็น “พฤติกรรมของเด็กกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามสมรรถนะของเด็กปฐมวัยตามระดับควอไทล์ (Quartile) และจำแนกตามกลุ่มอายุของเด็ก 3 – 5 ปี”

สารบัญ
   
ความเป็นมาของการพัฒนาสมรรถนะตามวัยของเด็กปฐมวัยของประเทศไทย (แรกเกิด - 5 ปี)  
วิธีการได้มาของสมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย 0-5 ปี  
การจัดทำควอไทล์ (Quartile) ของสมรรถนะเด็กปฐมวัยตามช่วงอายุของเด็กแต่ละปี  
การอ่านตารางควอไทล์และการติดตาม  
ข้อควรระวังในการใช้สมรรถนะและตารางควอไทล์ (Quartile)  
ตารางการจัดอันดับ (Quartile) ตารางสี  

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด