ปีที่พิมพ์ : 2561

ISBN : 978-616-270-157-3

การส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการแก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ผู้ดูแลเด็กผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง และการจัดทำระบบข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ในการวางแผน การติดตามการดำเนินงาน และเป็นกุญแจหลักของการพัฒนาเด็กปฐมวัย คือประสิทธิผล หรือผลลัพธ์ที่มีคุณภาพซึ่งอยู่ที่ตัวเด็กเป็นสำคัญด้วยเหตุนี้ การใช้สมรรถนะซึ่งเป็นตัวบ่งชี้พฤติกรรมของเด็ก หรือการที่เด็ก “ทำได้” จึงเป็นเรื่องสำคัญ การมีแนวแนะ (Guidelines) ให้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ผู้ดูแลเด็กและผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่แสดงถึงวิธีการที่เป็นตัวอย่างการเลี้ยงดู ดูแล และพัฒนาเด็ก รวมทั้งวิธีการพื้นฐานที่เป็นหลักในการปฏิสัมพันธ์กับเด็ก อันเป็นบ่อเกิดของการเรียนรู้ของเด็กที่จำเป็นต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ ยิ่งไปกว่านั้นการที่ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อคิดเห็น และมีประชาพิจารณ์ ปรับปรุงเอกสารที่ได้ร่างไว้แล้วนั้น ก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ “แนวแนะ” มีคุณภาพยิ่งขึ้น

สารบัญ
คำนำ  
กิตติกรรมประกาศ  
คำชี้แจง  
ส่วนที่ 1  ความเป็นมาของการจัดทำ สมรรถนะเด็กปฐมวัย  
ส่วนที่ 2  โครงการปรับปรุงเอกสาร สมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย 0-5 ปี  
ส่วนที่ 3  ตัวอย่าง วิธีการใช้ "สมรรถนะ" ในการเลี้ยงดู ดูแล และพัฒนาเด็กปฐมวัย  
ส่วนที่ 4  ประเด็นคำถามเกี่ยวกับ การเลี้ยงดู ดูแล และพัฒนาเด็กปฐมวัยจากภาคสนาม (พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ผู้ดูแลเด็ก และผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก)  
ส่วนที่ 5  วิธีการพื้นฐาน ในการเลี้ยงดู ดูแล และพัฒนาเด็กปฐมวัย ตาม "สมรรถนะ" ของเด็ก  
ส่วนที่ 6  ข้อเสนอแนะในการดำเนินการต่อไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย  
ส่วนทีี่ 7  ภาคผนวก  
   

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด