สถิติและข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา

ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย

จำแนกตามจังหวัด และกลุ่มอายุ ปี 2566
- จำแนกตามจังหวัด และกลุ่มอายุ ปี 2565
- จำแนกตามจังหวัด และกลุ่มอายุ ปี 2564
- จำแนกตามจังหวัด และกลุ่มอายุ ปี 2563
- จำแนกตามจังหวัด และกลุ่มอายุ ปี 2562
- จำแนกตามจังหวัด และกลุ่มอายุ ปี 2561
- จำแนกตามจังหวัด และกลุ่มอายุ ปี 2560
- จำแนกตามจังหวัด และกลุ่มอายุ ปี 2559
- จำแนกตามจังหวัด และกลุ่มอายุ ปี 2558
- จำแนกตามจังหวัด และกลุ่มอายุ ปี 2555
- จำแนกตามจังหวัด และกลุ่มอายุ ปี 2554
- จำแนกตามจังหวัด และกลุ่มอายุ ปี 2553
- จำแนกตามจังหวัด และกลุ่มอายุ ปี 2552
- จำแนกตามจังหวัด และกลุ่มอายุ ปี 2551

- จำแนกตาม สบย. และกลุ่มอายุ ปี 2551 - 2554
- จำแนกตามภาค และเพศ ปี 2558 - 2560

สถิติและข้อมูลการศึกษาของประเทศไทยเปรียบเทียบกับนานาชาติ

โครงการ World Education Indicators (WEI)
ฐานข้อมูลในคลังข้อมูล UNESCO/UIS DATA CENTRE
- ข้อมูลด้านการศึกษา (Education)
- ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology)
- ข้อมูลด้านการสื่อสาร (Communication)
- ข้อมูลด้านวัฒนธรรม (Culture)
- ข้อมูลด้านการอ่านออกเขียนได้ และการได้รับการศึกษาของประชากร (Literacy and Educational Attainment)
รายชื่อผลผลิตโครงการ WEI
Global Education Digest 2012
Opportunities lost: the impact of grade repetition and early school leaving
Publication from UIS , Year: 2012
 
 
  Global Education Digest 2011
Focus on secondary education: the next great challenge
Publication from UIS , Year: 2011
 
  Global Education Digest 2010
Education and gender: between promise and progress
Publication from UIS , Year: 2010
 
 
  Global Education Digest 2009
Global trends in tertiary education
Publication from UIS , Year: 2009
 
 
แบบจัดเก็บข้อมูล

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด