งานนโยบายและยุทธศาสตร์

งานนโยบายและยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 2566– 31 พฤษภาคม 2567)
- ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 2565 – 31 มีนาคม 2566)
- แผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2566 - 2570) ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
- แผนปฏิบัติราชการประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
-  ผลการใช้จ่ายและผลการปฏิบัติงานสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2565 มีนาคม 2566)
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 2564 – 31 มีนาคม 2565)
- สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งผลการปฏิบัติงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)
- สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 1 - 2
- แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- รายงานแผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด