ผู้บริหารระดับสูง

นายอรรถพล สังขวาสี<h6>โทรศัพท์: 0 2243 2772</h6>

เลขาธิการสภาการศึกษา

นายอรรถพล สังขวาสี
โทรศัพท์: 0 2243 2772
(นายธฤติ ประสานสอน) <h6>โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 1254</h6>

รองเลขาธิการสภาการศึกษา

(นายธฤติ ประสานสอน)
โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 1254
(นายนิติ นาชิต)<h6>โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 1256</h6>

รองเลขาธิการสภาการศึกษา

(นายนิติ นาชิต)
โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 1256

ที่ปรึกษาสภาการศึกษา

(นางรัชนี พึ่งพาณิชย์กุล)<h6>(นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ)</br>โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 2351</h6>

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา
รักษาการในตำแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา

(นางรัชนี พึ่งพาณิชย์กุล)
(นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ)
โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 2351
(นางอำภา พรหมวาทย์) <h6>(นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) </br>โทรศัพท์: 0 2668 7123 </h6>

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนการศึกษา

(นางอำภา พรหมวาทย์)
(นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ)
โทรศัพท์: 0 2668 7123
(....................................) <h6>(นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) </br>โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 2351</h6>

ที่ปรึกษาด้านวิจัยและประเมินผลการศึกษา

(....................................)
(นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ)
โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 2351

ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา

นายภูมิพัทธ เรืองแหล่<h6>โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 2360</h6>

ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา

นายภูมิพัทธ เรืองแหล่
โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 2360

ผู้อำนวยการสำนัก/กลุ่ม

นางสาวสอาดลักษม์ จงคล้ายกลาง<h6>โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 1410</h6>

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

นางสาวสอาดลักษม์ จงคล้ายกลาง
โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 1410
นางรัชนี พึ่งพาณิชย์กุล<h6>โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 2435</h6>

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา

นางรัชนี พึ่งพาณิชย์กุล
โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 2435
นางอำภา พรหมวาทย์<h6>โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 2353</h6>

ผู้อำนวยการสำนักประเมินผลการจัดการศึกษา

นางอำภา พรหมวาทย์
โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 2353
นายเนติ รัตนากร<h6>โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 2351</h6>

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา

นายเนติ รัตนากร
โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 2351
นางประวีณา อัสโย <h6>โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 2511</h6>

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้

นางประวีณา อัสโย
โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 2511
นางสาวรุ่งนภา จิตรโรจนรักษ์<h6>โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 1316</h6>

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา

นางสาวรุ่งนภา จิตรโรจนรักษ์
โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 1316
นางเพทาย บุญมี<h6>โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 1463</h6>

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นางเพทาย บุญมี
โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 1463
นางสาวพัชราภรณ์ ศรีคล้าย <h6>โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 1417</h6>

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

นางสาวพัชราภรณ์ ศรีคล้าย
โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 1417
นางสาวศศิรัศม์ วีระไวทยะ<h6>โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 2531</h6>

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายความร่วมมือกับต่างประเทศ

นางสาวศศิรัศม์ วีระไวทยะ
โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 2531
นางนันทิชา ไวยนพ <h6>โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 1116</h6>

ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร

นางนันทิชา ไวยนพ
โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 1116
นางพัชราพรรณ กฤษฎาจินดารุ่ง <h6>โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 2460</h6>

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

นางพัชราพรรณ กฤษฎาจินดารุ่ง
โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 2460
นางสาวช่อบุญ จิรานุภาพ<h6>โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 1331</h6>

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

นางสาวช่อบุญ จิรานุภาพ
โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 1331
นางรุจิรา สุนทรีรัตน์<h6>โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 1201</h6>

ผู้อำนวยการกลุ่มงานจริยธรรม

นางรุจิรา สุนทรีรัตน์
โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 1201
นางรัชนี พึ่งพาณิชย์กุล<h6>โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 2435</h6>

ผู้อำนวยการสำนักกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ

นางรัชนี พึ่งพาณิชย์กุล
โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 2435