จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาต้นแบบ (Model) การจัดการศึกษาฐานนวัตกรรม

โครงการนำร่องบูรณาการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยสู่ระดับจังหวัด

โครงการศึกษาแนวการปฏิบัติที่เหมาะสมตามพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในบริบทของประเทศไทย

การติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ (Coding)

การศึกษารูปแบบและแนวทางสนัับสนุนสาธารณูปโภคพื้นฐานในสถานศึกษาของรัฐ

การศึกษารูปแบบและแนวทางสนับสนุนสาธารณูปโภคพื้นฐานในสถานศึกษาของรัฐ

โครงการศึกาษาการพัฒนาเครื่องมือและเกณฑ์ปกตสำหรับการประเมินสรรถนะหลักของผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนาเด็กปฐมวัย

โครงการติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติในระดัับภูมิภาค

โครงการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยในระดับภูมิภาค

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด