การติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ (Coding)

การศึกษารูปแบบและแนวทางสนัับสนุนสาธารณูปโภคพื้นฐานในสถานศึกษาของรัฐ

การศึกษารูปแบบและแนวทางสนับสนุนสาธารณูปโภคพื้นฐานในสถานศึกษาของรัฐ

โครงการศึกาษาการพัฒนาเครื่องมือและเกณฑ์ปกตสำหรับการประเมินสรรถนะหลักของผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนาเด็กปฐมวัย

โครงการติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติในระดัับภูมิภาค

โครงการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยในระดับภูมิภาค

การจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานบริการดูแลรักษาความปลอดภัย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

การจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานบริการดูแลรักษาความสะอาด สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

จัดจ้างบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สกศ. ประจำปีงบประมาณ 2567

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด