การวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มระบบธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ปรับปรุงแก้ไข)

การวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มระบบธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

โครงการศึกษาวิจัยองค์ความรู้การปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่๒๑ ของปราชญ์ชาวบ้าน

โครงการพัฒนาต้นแบบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัย

โครงการวิจัยติดตามและประเมินผลการพัฒนาครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการเตรียมพร้อมโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและกรอบอัตรากำลังของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ

โครงการปรับปรุงหลังคาอาคาร ๕๖ ปี สกศ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

โครงการติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติในระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

โครงการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564-2570 ประจำปีงบประมาณ 2565

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด