จากผลการประเมิน PISA 2022 สู่แนวทางการปรับปรุงระบบการศึกษา

รายงานผลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการศึกษา ครั้งที่ 34

การใช้ AI เปลี่ยนการเรียนรู้แบบเดิมสู่การเรียนรู้โดยใช้ทักษะเป็นฐาน

ข้อเรียกร้องของ UNESCO เกี่ยวกับการกำกับดูแลเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ประเด็นการศึกษาบนโลกออนไลน์ 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2566

Universal Design for Learning

กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualifications Framework-NQF) เพิ่มคุณภาพ เพิ่มคุณวุฒิ เพิ่มโอกาส เพิ่มรายได้

Generative AI เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านการอ่ารให้กับนักเรียน

รายงานผลการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 64 ของสมาคมประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษานานาชาติ

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด