จากผลการประเมิน PISA 2022 สู่แนวทางการปรับปรุงระบบการศึกษา

image

จากผลการประเมิน PISA 2022 สู่แนวทางการปรับปรุงระบบการศึกษา

          ผลการประเมิน PISA 2022 ของประเทศไทยมีคะแนนเฉลี่ยต่ำลงมากที่สุดในรอบ 20 ปี ในทุกด้าน ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน ซึ่งสะท้อนถึงวิกฤตทางการศึกษาที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนและตรงจุด ซึ่งหากไม่มีการแก้ไขครั้งใหญ่ ประเทศไทยจะไม่สามารถก้าวไปเป็นประเทศพัฒนาแล้วได้ โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้เสนอแนวทางการแก้ไขและยกระดับคุณภาพการการเรียนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน โดยสรุปได้ดังนี้

          1. ลดภาระงานอื่นของครู เพื่อให้ครูสอนได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งพัฒนาครูให้มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะที่จำเป็นในการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง และมีทักษะในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา
          2. ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรและสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพในหลากหลายรูปแบบทั้งออนไลน์และออฟไลน์ให้กับสถานศึกษาอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อลดช่องว่างของความเหลื่อมล้ำในการจัดการเรียนรู้
          3. ยกเครื่องหลักสูตรให้อิงสมรรถนะมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมการวิเคราะห์ การประเมิน และความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งออกแบบระบบอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรดังกล่าว เช่น การผลิต/การพัฒนาครู การประกันคุณภาพ การสอบ
          4. พัฒนาสถานศึกษาในทุกสังกัดทั่วประเทศให้มีคุณภาพและครอบคลุม และบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เช่น การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กและพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนที่อยู่ใกล้กันและสร้างแรงจูงใจให้ครูไปอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กที่ห่างไกล รวมทั้งนำงบประมาณที่ได้จากการบริหารจัดการอย่างประหยัดมาเพิ่มให้กับโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล

ที่มา:  
          https://drive.google.com/file/d/1d2JBz09fULYUfT3Fs8bmeslt6wZDFuiJ/view
          https://tdri.or.th/2023/12/pisa-2022
          https://tdri.or.th/wp-content/uploads/2023/12/PISA-2022_TDRI-1.pdf

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด