รายงานผลการเข้าร่วมประชุมการศึกษาและทักษะแห่งอนาคตในปี 2030 ครั้งที่ 5 (5th Global Forum of the Future of Education and Skills 2030)

image

สารบัญ

ความเป็นมา                                                                                                                    
OECD Learning Compass 2030                                                                                         
การกล่าวรายงานเปิดประชุม (วันที่ 1)

- Bogdan Cristescu รัฐมนตรีแห่งรัฐสาธารณรัฐโรมาเนีย            

การอภิปรายภาคเช้า (วันที่ 1) สรุปการเยี่ยมเยือนโรงเรียนต้นแบบการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา

การกล่าวรายงานการเปิดประชุม (วันที่ 2)  Ligia Deca รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาแห่งสาธารณรัฐโรมาเนีย

ปาฐกถาพิเศษ
- Andreas Schleicher ผู้อํานวยการด้านทักษะและการศึกษาและที่ปรึกษาพิเศษ
ด้านนโยบายการศึกษาต่อเลขาธิการองค์การ OECD

บรรยายพิเศษ Scientific Thinking for All : A Toolkit
Saul Perlmutter; ศาสตราจารย์วิชาฟิสิกส์แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย

การอภิปรายภาคเช้า (วันที่ 2)
“จะจัดการสอนและประเมินทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะอื่น ๆ ในศตวรรษที่ 21 ผ่านสาขาวิชาหลักสูตรเฉพาะได้อย่างไร”

การอภิปรายภาคบ่าย (วันที่ 2)
“มุ่งสู่เข็มทิศแห่งการเรียนรู้ในโลก VUCA”


การประชุม Focus Group 1 หรือกลุ่ม Policy Maker 
สรุปภาพรวมการประชุม 
รายชื่อคณะผู้แทนไทย 52

 

 ดาวน์โหลด รายงานผลการเข้าร่วมประชุมการศึกษาและทักษะแห่งอนาคตในปี 2030 ครั้งที่ 5 (5th Global Forum of the Future of Education and Skills 2030)

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด