ประกาศ รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้น แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง องค์ประกอบ น้ําหนักคะแนน เกณฑ์การตัดสิน และวิธีการประเมินบุคคล

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการหรือชำนาญการ) และกำหนดการประเมินบุคคล (สัมภาษณ์)

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อโอนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการหรือชำนาญการ) และกำหนดการประเมินบุคคล (สัมภาษณ์)

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ขยายกำหนดเวลา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ประกาศการรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด