ประกาศ รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้น แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ
สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

             ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชากร ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่ว่าง จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านวิจัยและประเมินผลการศึกษา (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) ตำแหน่งเลขที่ ๖ สังกัดส่วนกลาง สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

             เพื่อให้การดำเนินการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดและเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญ และประสบการณ์เหมาะสมกับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง จึงประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่ว่างดังกล่าวข้างต้น ระหว่างวันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2567 โดยสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครเข้ารับการประเมินบุคคลฯ ดังแนบ

ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2567

ดาวน์โหลด ประกาศ
          - ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้น แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
          - หน้าที่ความรับผิดชอบตามแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
          - ประกาศ อ.ก.พ. กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 2 กันยายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
          - เอกสารหมายเลข 1 ใบสมัครเข้ารับการประเมินบุคคล
          - เอกสารหมายเลข 2 แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินผลงาน
          - เอกสารหมายเลข 3 แบบการเสนอผลงาน (ระดับทรงคุณวุฒิ)
          - เอกสารหมายเลข 4 แบบการเสนอข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน (ระดับทรงคุณวุฒิ)
          - เอกสารหมายเลข 5 แบบพิจารณาการนับระยะเวลาเกื้อกูล
          - ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง องค์ประกอบ น้ําหนักคะแนน เกณฑ์การตัดสิน และวิธีการประเมินบุคคล

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด