สกศ. เปิดเวทีระดมความเห็น พร้อมติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

image

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 นายธฤติ ประสานสอน รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นางพัชราพรรณ กฤษฎาจินดารุ่ง ผู้อำนวยการสำนักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ ที่ปรึกษาสำนักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย พร้อมด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เมืองพัทยา และบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ร่วมหารือ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

นายธฤติ รองเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้มีการติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งจากแบบสอบถาม จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็ก และการสังเกตการเรียนการสอนของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศ โดยติดตามดูใน 3 มาตรฐาน คือ 1. การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 2. ครู ผู้ดูแล และการจัดกระบวนการเรียนรู้ และ 3. คุณภาพเด็กปฐมวัย พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะในการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เพื่อให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำผลการดำเนินงานไปประยุกต์ตามบริบทได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการประชุมในวันนี้จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา และอุปสรรค เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา และข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อรวบรวมข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยและเผยแพร่แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในประชุมได้ร่วมกันอภิปราย (ร่าง) รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้ใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติเป็นมาตรฐานกลางของประเทศ และให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องพิจารณานำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลและรับผิดชอบ มีการบริหารจัดการและประเมินผลการดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพตามมาตรฐาน และได้มีการมอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและรายงานต่อคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นระยะ ๆ หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งสำนักงานฯ ได้ติดตามการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้จัดทำรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติในแต่ละปี เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงาน รวมทั้งเป็นข้อมูลประกอบในการกำหนดแนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติต่อไป 

จากนั้นที่ประชุมได้มีการอภิปรายในประเด็น “แนวทางพัฒนาระบบและกลไกการติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” ปิดท้ายด้วยการร่วมกันอภิปรายในประเด็น “แผนการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

ทั้งนี้ทาง สกศ. จะติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำข้อมูลมากำหนดแนวทางพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดต่อไป


ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/1GtV61FDNNBSW-IdWOwtvTKPq4VB5kfkZ?usp=drive_link

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด