สกศ. ผนึกเครือข่ายจัดประชุมระดับชาติ “ชวนรู้ ชวนเล่น สร้างสรรค์” ชูไอเดีย Play-Based Learning พัฒนาเด็กปฐมวัยผ่านนวัตกรรม

image

วันนี้ (๗ มิถุนายน ๒๕๖๖) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สวัสดิ์ ภู่ทอง) เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง การขับเคลื่อนและพัฒนาเด็กปฐมวัย “ชวนรู้ ชวนเล่น สร้างสรรค์” ผ่านนวัตกรรมเด็กปฐมวัย โดยมี ผู้อำนวยการสำนักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย (นางพัชราพรรณ กฤษฎาจินดารุ่ง) พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) UNICEF Thailand กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข ร่วมหารือ ณ ห้องสิปปนนท์ เกตุทัต ชั้น ๒ อาคาร ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)

.

.

การประชุมวิชาการระดับชาติฯ ในครั้งนี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่สอง โดยในปี ๒๕๖๖ สกศ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมเผยแพร่งานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถประยุกต์กับเด็กปฐมวัย ภายใต้แนวคิด (Theme) “ชวนรู้ ชวนเล่น สร้างสรรค์” ผ่านนวัตกรรมเด็กปฐมวัย มุ่งเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นของเด็ก พร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายสู่การขับเคลื่อนและพัฒนาเด็กปฐมวัยของประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งงานดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ สิงหาคม ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า ๘๐๐ คน ทั้งครู พี่เลี้ยงเด็ก ผู้บริหารจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย อาจารย์ในสถาบันผลิตและพัฒนาครูปฐมวัย รวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองที่จะมาร่วมเรียนรู้เพื่อสร้างพัฒนาการของบุตรหลานไปด้วยกัน  

.

.

ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนประเด็นการเสวนาและระดมไอเดียการจัดงานให้น่าสนใจและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ร่วมงาน โดยเสนอให้มีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะ (Skill Building Activities) อาจเป็นด้านการสื่อสารกับเด็ก การเล่านิทาน รวมถึงสอนการใช้นวัตกรรมหรือเว็บไซต์สำหรับเด็ก เช่น เว็บไซต์ “ปฐมวัยไทยแลนด์” (https://ecd.onec.go.th/) ที่จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือของ สกศ. และ สสส. แอปพลิเคชัน “คุณลูก (KhunLook)” โดยกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ ทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าควรนำแนวคิด Play-Based Learning มาเป็นส่วนสำคัญที่จะชวนให้ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย รวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครอง เห็นความสำคัญของการให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่น และนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยให้เด็กและผู้ปกครองได้เข้าถึงสิทธิ บริการ และคู่มือการเลี้ยงดูอย่างสะดวก โดยมุ่งหวังว่าการจัดงานครั้งนี้จะเป็นการส่งสัญญาณจากทุกภาคส่วน เพื่อให้เห็นทิศทางแนวโน้มการพัฒนาเด็กปฐมวัยของไทย ท่านสามารถติดตาม Facebook และทุกช่องทางสื่อโซเชียลมีเดีย “OEC NEWS สภาการศึกษา” เพื่อติดตามข่าวสารการจัดประชุมดังกล่าว และรับชมการถ่ายทอดสด (LIVE)

.

 

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด