สกศ. ถกเข้มแผนปรับโอนภารกิจคณะอนุกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยไทยอย่างมีคุณภาพ

image

วันนี้ (๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดประชุมหารือเพื่อวางแผนดำเนินงานปรับโอนภารกิจของคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย ภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) โดยมีรองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สวัสดิ์ ภู่ทอง) เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย (นางพัชราพรรณ กฤษฎาจินดารุ่ง) ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต อาคาร ๒ ชั้น ๒ สกศ.

.

.

ที่ประชุมรับฟังผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย ๓ คณะ ได้แก่ ๑) คณะอนุกรรมการประสานและส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย ๒) คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยกรุงเทพมหานคร และ ๓) คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการฯ ทั้ง ๓ คณะได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานตามกรอบบูรณาการความร่วมมือกลุ่มเด็กปฐมวัยทั้ง ๖ กระทรวง ปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D) ตามมาตรฐานสถานพัฒนาด็กปฐมวัยแห่งชาติ พิจารณา (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข หลักเกณฑ์ในการประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงดูและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ พิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงบความร่วมมือ (MOU) การใช้งานข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ จัดทำสถานการณ์เด็กปฐมวัยของจังหวัด ติดตามและตรวจเยี่ยมสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในจังหวัดให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย คัดเลือกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เป็นเลิศ (Best Practice) และจัดทำข้อมูลเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด แต่ยังมีปัญหาอุปสรรคเนื่องจากมีเลขานุการร่วมขับเคลื่อนงานจาก ๔ หน่วยงาน ซึ่งบางหน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทำให้ขาดความร่วมมือในการดำเนินงานและการส่งข้อมูล โดยมีข้อเสนอแนะเห็นควรให้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านเด็กปฐมวัยเป็นประจำทุกปีเพื่อการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องร่วมกัน

.

.

จากนั้น ที่ประชุมร่วมกันหารือเพื่อวางแผนการดำเนินงานปรับโอนภารกิจของคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย ภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ถึงความร่วมมือและกรอบแนวทางการปรับโอนภารกิจของคณะอนุกรรมการฯ โดยต้องพิจารณาทั้งด้านบทบาทการทำงานและการแต่งตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น บูรณาการความร่วมมือหลายองค์กร ประสานงานเชื่อมโยงเพื่อติดตามงานพัฒนาเด็กปฐมวัย และคำนึงถึงภารกิจของแต่ละหน่วยงานไม่ให้งานทับซ้อนกัน รวมถึงทบทวนข้อกฎหมายและอำนาจหน้าที่โดยละเอียด เพื่อส่งเสริมการทำงานจริงและพัฒนาเด็กปฐมวัยไทยอย่างมีคุณภาพต่อไป

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด