สภาการศึกษาลงพื้นที่ระยอง ชลบุรี มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนช่วงวัยการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีเส้นทางการเรียนเชื่อมโยงไปสู่การศึกษาระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา

image

วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2567 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยสำนักนโยบายและแผนการศึกษา นางรัชนี  พึ่งพาณิชย์กุล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ นายณรงค์ เพชรล้ำ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ และข้าราชการกลุ่มนโยบายการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเชิงลึกการจัดการศึกษาทางวิชาชีพ และความต้องการกำลังคนด้านสมรรถนะอาชีพ ตามมาตรฐานคุณวุฒิ และมาตรฐานอาชีพ รวมทั้งข้อมูลการเตรียมความพร้อมกำลังคนช่วงวัยการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีเส้นทางการเรียนเชื่อมโยงจากการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่การศึกษาระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา หรือการประกอบอาชีพ ณ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด วิทยาลัยเทคนิคระยอง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ 

การเก็บข้อมูลเชิงลึกในครั้งนี้ยังได้รับทราบถึงสภาพปัจจุบันของสถาบันการศึกษา และการได้มาของข้อมูลสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการชองสถานประกอบการ และการจัดทำหลักสูตร และการควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ และมาตรฐานวิชาชีพและอาชีพ รวมทั้งสภาพปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการผลิตกำลังคนให้ตรงกับความต้องการของสถาบันการศึกษา และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  โดยการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาทั้ง 5 แห่ง มีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนมีผลลัพธ์การเรียนรู้และสมรรถนะตรงกับความต้องการของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เน้นให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้จริง ทั้งนี้ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาจะได้นำข้อมูลที่ได้รับจากการลงพื้นที่ไปจัดทำข้อเสนอแนวทางและข้อเสนอเชิงนโยบายการผลิตและพัฒนากำลังคนตามช่วงวัยการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รองรับการพัฒนาการศึกษาของประเทศต่อไป

 

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด