หนังสือ/หลักเกณฑ์/แผน และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

          ๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ ๐๔๑๕ กค.๑/ว ๑๒๑ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง สัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย และแบบสัญญาค้ำประกัน เกี่ยวข้องกับการลาศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย จำนวน ๔ ฉบับ
          ๒. หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
          ๓. แผนพัฒนาบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
          ๔. แผนพัฒนาบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
          ๕. แผนพัฒนาบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
          ๖. คำสั่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่ ๕๖/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนา ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
          ๗. คำสั่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่ ๖๕/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนา ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
          ๘. แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
          ๙. การพัฒนาบุคลากร สกศ. ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID - 19
          ๑๐. แผนพัฒนาบุคลากรของ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
          ๑๑. แผนพัฒนาบุคลากรของ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ

          ๑. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๖ เดือนแรก)
          ๒. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
          ๓. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
          ๔. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
          ๕. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ระบบรายงานผล

          ๑. ระบบรายงานผลการเข้าฝึกอบรมหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด