ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
          ๑. กิจกรรมการพัฒนาศกัยภาพบุคลากร สำนักงานเลขาธิการสภาการศกึษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

          ๑. สรุปผลการดำเนินงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการเขียนบทความ เพื่อขยายผลงานเชิงวิชาการในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์” ระหว่างวันที่ ๙, ๑๖ และ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และโรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์
          ๒. รายงานการเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การเผยแพร่และขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนศึกษา (Human Right Education) ในสังคมไทย
          ๓. สรุปผลการดำเนินงาน โครงการอบรม เรื่อง “การตระหนักรู้คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อหลีกเลี่ยงความสุ่มเสี่ยงที่มีต่อผลประโยชน์ทับซ้อน และแนวคิดที่พึงปฏิบัติสาหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ” วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกาแหง พลางกูร อาคาร ๕๖ ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
          ๔. สรุปผลการดำเนินงาน โครงการอบรม เรื่อง ระเบียบ แนวทาง และกรณีศึกษาในการปฏิบัติงานด้านการบริหารการคลัง การบริหารพัสดุ และการตรวจสอบภายใน วันที่ ๒๔ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกาแหง พลางกูร อาคาร ๕๖ ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

 


ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

          ๑. การอบรมหลักสูตร "นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล SmartPR" รุ่นที่ ๑๑ โดยสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒
          ๒. สรุปผลการดำเนินงาน โครงการอบรม เรื่อง ระเบียบและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหาร การคลังและการบริหารพัสดุ วันที่ ๔, ๖ และ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร อาคาร ๕๖ ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
          ๓. สรุปผลการอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ สำนักงาน ก.พ.
          ๔. สรุปรายงานการประชุมชี้แจงส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐในการเตรียมกำลังคนคุณภาพด้วยทุนรัฐบาล ก.พ. และระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม แกรนด์ เอบี ชั้น๔ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ
          ๕. สรุปผลการดำเนินงานโครงการอบรมเสริมความรู้ เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมในระบบราชการ เพื่อการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในวันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร อาคาร ๕๖ ปี สกศ.
          ๖. รายงานการเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล : Boundless Online Learning” ในวันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี
          ๗. สรุปผลการดำเนินงานโครงการอบรม เรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการออกแบบการบริหารจัดการ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร
          ๘. สรุปผลการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ ด้วย Infographic และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการโครงการเพื่อให้สอดรับกับบริบท และยุทธศาสตร์ ขององค์กร” สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑๑๒๐๑ อาคารสมเด็จพระนางเจ้า (อาคาร ๑๑) ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
          ๙. สรุปผลการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวคิด (Mindset) และเสริมแรงบันดาลใจในการสร้างนวัตกรรมขององค์กร ยกระดับการปฏิบัติงานและการทำงานเป็นทีมของบุคลากร สกศ. ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรม เดอะ ปาลายานา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 


ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

          ๑. สรุปผลการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา” ระหว่างวันที่ ๗ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร
          ๒. สรุปผลการดำเนินงาน โครงการอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระบบข้าราชการ ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร อาคาร ๕๖ ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
          ๓. โครงการการพัฒนาข้าราชการในระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง หลักสูตรการบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพ (Talent Management) ในวันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องอเนกประสงค์ ๒ อาคารสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
          ๔. การสัมมนาสาธารณะ เรื่อง “ยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริตด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย” โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) รุ่นที่ ๙ ในวันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องนนทบุรี ๑ ชั้น ๓ อาคาร ๔ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
          ๕. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงส่วนราชการแนวทางการพัฒนาคนให้มีทักษะด้านดิจิทัล เพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ ในวันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
          ๖. สรุปผลการดำเนินงานโครงการอบรมส่งเสริมความรู้เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม กำแหง พลางกูร อาคาร ๕๖ ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
          ๗. การสัมมนา เรื่อง“การเสพติด ย้อนอดีตสู่อนาคต” : “Problems and Solutions” ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ABC โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ
          ๘. การสัมมนา เรื่อง “เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล” ในวันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ
          ๙. สรุปผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาบุคลากรสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สู่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกด้วยการบูรณาการกระบวนการจัดการความรู้ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา จี จังหวัดชลบุรี
          ๑๐. สรุปรายงานโครงการอบรม เรื่อง "แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่ความก้าวหน้าในอาชีพ" วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต อาคาร ๒ ชั้น ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด