คำสั่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่ ๖๕/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนา ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
คำสั่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่ 144/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
คำสั่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่ 17/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
คำสั่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่ 7/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
คำสั่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่ 33/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

 

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด