นิติฟอร์มทีมเครือข่ายขยายผลหลักสูตรธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติ

สกศ. บูรณาการความร่วมมือการสร้างเครือข่ายในระดับพื้นที่ เพื่อพัฒนาการการศึกษาในระดับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อนล่าง 2 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

นิตินำทีมเยือนราชภัฏเทพสตรีร่วมขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ

สกศ. หารือสถานทูตจีนศึกษาแนวทางเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิไทย - จีน

อรรถพลจัดทัพลุยงานสานนโยบาย เรียนที่ชอบ ทำงานที่ใช่ ใช้ชีวิตให้มีความสุข

สกศ. ระดมไอเดีย สนับสนุนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน

ธฤตินั่งหัวโต๊ะเตรียมผลักดันสกศ.เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ครอบคลุม ครบถ้วน ปรับรับกับพัฒนาการโลก สกศ. รับฟังความคิดเห็นร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ครั้งที่ 4 กรุงเทพมหานคร

ธฤติชวนเครือข่ายระยองขับเคลื่อนคุณภาพข้อมูลด้านการศึกษา

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด